Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), poniżej wskazuje się na szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Kotowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beata Kotowska „Mebella” z siedzibą w Poznaniu. NIP: 7780117708. Regon: 631540297.

Dane kontaktowe:

– adres: ul. Bukowska 127A, 60 – 567 Poznań.

– e-mail: bases@mebella.pl

– telefon: 612932154

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe, aby:

 • przedstawić ofertę współpracy,

 • zrealizować w sposób należyty wszystkie obowiązki lub uprawnienia wynikające z łączącej strony umowy o współpracy, lub zrealizować złożone przez klienta zamówienie,

 • zrealizować obowiązki lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa dotyczące ww. stosunku prawnego,

 • ustalić lub dochodzić ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

 • wyrażona przez Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami lub ze złożonego przez klienta zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych dotyczących łączącego strony stosunku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią, w szczególności ustalenie lub dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni prowadzonej przez Administratora danych działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane:

 • Kontrahentom Administratora danych w celach związanych z realizacją łączącej strony umowy, np. dostawcom, przewoźnikom, spedycji, itp.,

 • podmiotom, które dokonują rozliczeń wynagrodzenia lub innych świadczeń wynikających z łączącej strony umowy, wystawiają faktury VAT (księgowość),

 • podmiotom, które są dostawcami usług IT dla Administratora danych,

 • podmiotom, które ubezpieczają wierzytelności,

 • kancelarii prawnej,

 • podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowane do momentu całkowitego rozliczenia się ze wszystkich należności wynikających z zakończonej umowy lub do chwili przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy lub do chwili odwołania zgody, jeśli przetwarzania danych odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe,

 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,

 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe,

 • prawo wycofania zgody, przy czym z uwagi na możliwość przetwarzania Państwa danych na podstawie innych przesłanek, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku cofnięcia zgody, będą mogły one być nadal przetwarzane pod warunkiem zaistnienia celów i innych podstaw prawnych, o których mowa w pkt 2.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem koniecznym realizacji umowy zawartej między stronami.